top of page
Image by Bernard Hermant

Termene și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor, respectiv conţinutul digital și serviciile digitale disponibile pe Site sunt reglementate de următorul set de Termene și condițiile (în continuare „TC” sau ”Contractul”), precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice sau juridice, a site-ului www.BakingToBusiness.com (denumit în continuare Site-ul sau platforma Baking To Business), cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document.   

Accesarea, utilizarea sau achiziționarea oricăror produse și servicii puse la dispoziția Dvs. pe platforma BakingToBusiness este supusă acceptării următorului set de termene și condiții, ce formează Contractul dintre Societatea noastră, și dumneavoastră.  

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul set de Termene și Condiții înainte de a plasa o comandă sau de a vă înscrie la un curs.  

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

1.1 Prestatorul este Business Growth Hub SRL, cu sediul în Romania, Str. 9 Mai, Nr.80, Bl. 80, Sc. B, Apt.21, Județ Bacău, având CUI: 48401660, Nr. de ordine la ORC: J04/1013/2023 si Identificator Unic la nivel European: (EUID): ROONRC.J4/1013/2023; prin reprezentant legal _Roxana Rusu_, cu funcția de ADMINISTRATOR, denumit în continuare Prestatorul 

1.2 Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează sau utilizează site-ul sau achiziționează bunurile cu conținut digital sau serviciile digitale (denumite în continuare produse și servicii digitale) puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar pe factura de comandă care se generează în momentul completării formularului de înscriere și este denumit în continuare Beneficiar, Cursant sau Utilizator. 

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”  

Definiții:  

 

În sensul prezentului set de termeni și condiții, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:  

 1. consumator – orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale; 

 2. comerciant – orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acţionează în scopuri ce ţin de activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională; 

 3. conţinut digital – date produse şi furnizate în format digital; 

 4. contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul; 

 5. date cu caracter personal – astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

 6. preţ – bani sau o reprezentare digitală a valorii datorate în schimbul furnizării de conţinut digital sau de servicii digitale; 

 7. serviciu digital – un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici: 

             a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;

             b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;

   8. suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (de ex. adresa de poștă electronică) 

    9. piaţă online – orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori.  

Art.2.  OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 1. Obiectul Contractului îl reprezintă furnizarea de produse cu conținut digital și prestarea de servicii digitale, constând în cursuri educaționale și de formare, de către Prestator din gama de produse prezentate pe platforma BakingToBusiness sau prin alte mijloace sau canale de comunicare, Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de comandă respectiv înscriere în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul contract. 

2.2. Specificațiile Conținutului și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract sunt comunicate de către Prestator Beneficiarului în detaliu fie prin publicare pe platformă sau în cadrul întâlnirii de informare și prezentare online stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului.   

2.3. Prestatorul își îndeplinește obligația de furnizare a produselor și a serviciilor digitale de la punctul 2.1 lit. a) și lit. b) la data la care produsul digital/serviciul digital devine accesibil pentru Beneficiar respectiv prin activarea contului de Utilizator pentru accesul pe platforma BakingToBusiness, iar achitarea prețului reprezintă acordul expres al Beneficiarului de începere a furnizării Produselor și Serviciilor digitale.

2.4. Produsele și Serviciile Digitale, care formează obiectul prezentului Contract, nu sunt purtătoare de actualizări, nefiind menite a fi supuse vreunor actualizărilor sau susceptibile de actualizare.

 

2.5. Bunurile și Serviciile Digitale nu sunt purtătoare de actualizări, nefiind menite a fi supuse vreunor actualizări sau susceptibile de actualizare.  

2.6. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea comenzilor/înscrierilor, respectiv achiziționarea produse cu conținut digital și prestarea serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document, de contractul încheiat între părți, de politicile Societății, precum și de legislația aplicabilă în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea comenzilor, achiziționarea și furnizarea Produselor cu conținut digital și prestarea serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați comenzi/înscrieri.  

 

 

Art.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1 Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin comanda Beneficiarului și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți. 

 

3.2 Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului. 

 

 

Art.4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

4.1. Prețurilel Produselor și Serviciilor digitale sunt comunicate de către Prestator în cadrul întâlnirii de informare și prezentare stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului. 

 

4.2. ​​Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul unui procesator de plăți sau prin transfer bancar. 

 

4.3. Produsele sau Serviciile digitale se pot plăti fie integral, fie în rate, în funcție de înțelegerea părților. În cazul în care Beneficiarul efectuează plata prețului prin plăți recurente Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente produselor și serviciilor digitale, ce fac obiectul contractului, urmând a fi debitate automat din contul Beneficiarului, la scadența fiecărei rate, potrivit înțelegerii părților. 

 

4.4. Plata recurentă presupune că la data scadentă a fiecărei rate se va efectua ​​automat plata de pe cardul introdus de către Beneficiar la prima comandă. Beneficiarul poate dezactiva în orice moment opțiunea de plată recurentă, cu un singur click, din contul de utilizator a Beneficiarului pe platforma Prestatorului. 

 

4.5. Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru produsele și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului contract, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.

 

4.6. Factura pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul de utilizator al Beneficiarului de pe platforma Prestatorului și descărcată de pe aceasta. 

 

4.7. Furnizarea Produselor și Serviciilor Digitale prevăzute la art. 2.1 din prezentul Contract respectiv accesul la platforma Prestatorului va avea loc doar după achitarea de către Beneficiar Prestatorului a prețului prezentului contract sau cel puțin a unei plăți parțiale în valoare minimă de 2.500 lei. Excepția de la această clauză o constituie introducerea Beneficiarului în grupurile private de social media, în urma achitării avansului, indiferent de valoarea acestuia.

 

Art.5 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

5.1 Drepturile și Obligațiile Prestatorului 

5.1.1 Să furnizeze Produsele și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul Contract și de normele aplicabile. Obligația Prestatorului de furnizare a Produselor și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract, se consideră îndeplinită la momentul activării contului de utilizator a Beneficiarului pentru accesul la platforma BakngToBusiness aferent cursului, ce face obiectul prezentului Contract. Beneficiarul nu va fi nevoit să instaleze niciun software suplimentar pentru urmărirea cursurilor.

 

5.1.2 Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul Contract.

5.1.3 În cazul retragerii Beneficiarului persoana fizică din contract în condițiile prevăzute în Anexa 1 din Contract sau a încetării contractului de către Beneficiar în condițiile Contractului, Prestatorul va interzice orice utilizare ulterioară a produselor sau serviciilor digitale, ce face obiectul prezentului Contract sau furnizat în temeiul prezentului Contract, Prestatorul procedând la blocarea accesului la produsele sau serviciile digitale și/sau prin dezactivarea contului de utilizator al Beneficiarului.

5.1.4 Prestatorul isi rezervă dreptul de a anula orice curs dacă nu s-au înscris suficienți participanţi. În aceste situaţii se va restitui sumă plătită în baza prezentului Contract sau va putea fi utilizată de către Beneficiar, la alegerea acestuia, pentru înscrierea la un alt curs de pe platforma BakingToBusiness, din gama de cursuri ale Prestatorului.

5.2. Drepturile și obligațiile Beneficiarului

5.2.1. Să achite prețul convenit conform prezentului Contract, la termenele stabilite. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata stabilite, Prestatorul este absolvit de furnizarea produselor și a serviciilor digitale și de obligația oferirii accesului la platformă sau oricăror facilități sau servicii conexe neachitate. În această situație accesul la platforma Prestatorului va fi suspendat de la data scadentă a obligației de plată și până la plata integrală a prețului.

 

5.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare stabilite de Prestator pe grupul de suport și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa Prestatorului sau a oricărui alt participant în cadrul grupului sau cursului, fiind interzisă acestuia postarea de mesaje scrise/verbale sau manifestarea unor atitudini apte de a provoca orice fel de daună sau ar periclita imaginea Prestatorului sau a oricărei alte persoane. Discuțiile și/sau argumentările se vor purta pe un ton colegial, mesajele care nu respectă aceste minime reguli de conduită urmând a fi eliminate de pe platformă fără a fi necesară vreo notificare prealabilă.

 

5.2.3. În ipoteza în care Prestatorul apreciază că faptele/mesajele postate/limbajul/tonul folosit ar fi de natură a aduce prejudicii de orice fel sau a periclita imaginea acestuia ori sunt contrare normelor de drept, valorilor sociale/morale, ordinii publice sau bunelor moravuri, poate hotărî să scoată Beneficiarul din grupul de suport, fără a mai avea acces la acesta, notificând Beneficiarul în acest sens. Pentru înlăturarea oricărei îndoieli, Beneficiarul nu va avea dreptul de a pretinde restituire prețului în astfel de situații.

 

5.2.4. Să nu pună la dispoziția niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, materialele/cursul sau părți ale acestuia pus la dispoziția sa de către Prestator prin accesul la platforma Prestatorului, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi materialele/cursul spre îmbunătățirea abilităților proprii sau a propriului personal angajat. În acest sens Beneficiarul este obligat să nu divulge userul și parola de conectare la contul de utilizator către terți, acestea fiind destinate strict pentru a fi utilizate de Beneficiar.

 

5.2.5. Să nu aducă atingere imaginii BakingToBusiness, participanților sau autorului și să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în baza prezentului Contract.

 

5.2.6. Să apere și să despăgubească Prestatorul împotriva oricăror reclamații, sesizări, pretenții ale unor terțe părți cu privire la modul în care Beneficiarul utilizează serviciile și produsele digitale ce fac obiectul prezentului Contract.

 

5.2.7. Beneficiarul are dreptul să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

 

5.2.8. Beneficiarul are dreptul să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.

 

5.2.9. Atunci când Beneficiarul își exercită dreptul de retragere sau de încetare, în mod valabil și în condițiile prezentului Contract, acesta are obligația de a se abține de la utilizarea produselor sau serviciilor digitale oferite de Prestator și totodată îi este interzisă punerea acestora la dispoziția terților.

 

5.2.10. Beneficiarul poate oferi din proprie inițiativă sau la solicitarea Prestatorului sugestii, păreri, testimoniale în legătură cu produsele și serviciile furnizare de Prestator. În acest sens Prestatorul va avea dreptul de a include sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la produsele și serviciile Prestatorului în articolele, platforma sau în materialele de prezentare ale Prestatorului, precum și de a publica sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la produsele și serviciile Prestatorului în reviste și pe pagini web.

Art.6 DREPTUL DE RETRAGERE  

 

6.1. Beneficiari – comercianți  

Având în vedere prevederile OUG 34/2014, în situația în care Produsele și / sau serviciile digitale oferite de Prestator sunt achiziționate de comercianți, întrucât aceștia nu se încadrează în noțiunea de „consumator”, astfel cum acesta este definit de legislația în vigoare, dreptul de retragere nu este aplicabil.  

 

6.2. Beneficiari – consumatori  

Dreptul de retragere aplicabil Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori, potrivit definiției din partea introductivă, este reglementat în Anexa 1 la prezentul Contract.   

 

Art.7 RĂSPUNDERE 

7.1. Fiecare dintre părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

 

7.2. Acceptarea termenilor și condițiilor contractuale se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe site. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune, comunicată în cadrul site-ului. 

 

7.3. În cazul în care Beneficiarul-consumator, fără a exista vreun caz de neconformitate/nefurnizare a produselor și serviciilor digitale, decide în mod unilateral ca, după furnizarea produselor și serviciilor digitale de către Prestator, să nu utilizeze produsele digitale sau să nu acceseze platforma și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, în temeiul prezentului Contract sau se răzgândește pur și simplu, Beneficiarul nu este îndreptățit la restituirea prețului, iar dacă prețul a fost achitat numai parțial, obligațiile de plată asumate rămân valabile potrivit contractului. Prezenta prevedere nu va aduce atingere dreptului de retragere a Beneficiarului.

 

7.4. În cazul în care Beneficiarul-comerciant, decide în mod unilateral ca, în cursul sau după furnizarea produselor digitale și a serviciilor digitale de către Prestator, să nu acceseze platforma, implicit conținutul digital și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, în temeiul prezentului Contract sau se răzgândește, fără a exista un caz de culpă în executarea obligațiilor contractuale de către Prestator, Beneficiarul nu este îndreptățit la restituirea prețului, iar dacă prețul a fost achitat numai parțial, obligațiile de plată asumate rămân valabile potrivit contractului.

 

7.5. Pentru accesarea platformei Prestatorului este necesară existenta unei conexiuni la internet a Beneficiarului, Prestatorul nu poate garanta că serviciile oferite vor fi întotdeauna conforme cu dorințele Beneficiarului, neîntrerupte, la timp si fără erori, sau că erorile vor fi corectate în timp util, depinzând de furnizorul de servicii de internet a Beneficiarului, astfel Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru aceste disfuncționalități. 

 

7.6. Pentru accesarea Produselor si Serviciilor Digitale este nevoie de un laptop/telefon/tabletă/PC și de o conexiune la internet.

 

 

Art.8. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE – PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractual dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat cunoștință în orice mod pe durata contractului.

 

8.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține și după data încetării prezentului Contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Prestator (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Beneficiar în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

 1. Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;

 2. Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;

 3. Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

 

8.3. Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor sale, rezultate din prezentul Contract și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

 

8.4 Beneficiarul este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii sale, denumite ”Informații personale”, de către Prestator în scopul promovării de către Prestator a serviciilor sale.

 

8.5 Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu produsele și serviciile digitale se poate face de Beneficiar numai cu acordul prealabil scris al Prestatorului, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

 

8.6 Fiecare Parte este răspunzătoare, în mod independent, de respectarea cerințelor legale aplicabile pentru prelucrarea în mod legal a datelor cu caracter personal în contextul activităților sale desfășurate în scopul executării Contractului. Fiecare Parte, atunci când va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații/reprezentanții săi în scopul executării Contractului, se va asigura că va divulga numai informațiile necesare acestui scop. În cazul în care una dintre Părți divulgă orice date cu caracter personal către cealaltă Parte, altele decât cele prevăzute în Contract și decât este necesar în vederea executării acestuia, aceste date vor fi șterse conform regulilor interne ale Părții destinatare, iar Partea destinatară nu își va asuma nicio răspundere pentru această prelucrare, orice divulgări nedorite sau alte incidente fiind în responsabilitatea exclusivă a Părții care divulgă astfel de date.

 

8.7. Pe durata executării Contractului, fiecare Parte poate colecta, stoca și utiliza mai multe categorii de date cu caracter personal necesare, inclusiv nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura în legătură cu reprezentanții legali sau angajații celeilalte Părți, sau alte persoane care reprezintă respectiva Parte. Aceste date pot fi colectate de la cealaltă Parte sau direct de la persoana vizată, cu respectarea prevederilor legale în materia protecției datelor. Aceste date cu caracter personal ale persoanelor vizate menționate mai sus sunt necesare pentru a permite Părților să încheie și să execute Contractul.

 

8.8. Beneficiarul este responsabil pentru toate datele cu caracter personal furnizate către Prestator, Prestatorul considerându-l autorizat să furnizeze astfel de date. Beneficiarul are obligația ca datele să fie pe întreaga durată a Contractului, actuale, corecte și complete.

 

8.9. În măsura în care operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal se întemeiază pe consimțământul persoanei vizate conform celor menționate mai sus, Beneficiarul, transferând datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către Prestator, confirmă că a fost obținut consimțământul acestor persoane în mod corespunzător pentru prelucrarea datelor lor personale de către Prestator și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.

 

8.10. În cazul în care prelucrarea datelor se realizează în temeiul interesului legitim al Părților, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul (UE) 2016/679, interesele legitime se circumscriu în principal analizarea gradului de satisfacție a Beneficiarului față de serviciile/produsele Prestatorului, recuperării și încasării creanțelor datorate de Părți și parcurgerii oricărei proceduri judiciare/extrajudiciare. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri incompatibile cu scopurile pentru care sunt prelucrate datele, cu excepția cazului în care există o obligație legală sau un alt temei justificat, care da dreptul Părții să prelucreze datele cu caracter personal, în acest caz se va proceda la informarea prealabilă a persoanelor vizate în mod corespunzător.

 

8.11. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării Contractului încheiat cu respectarea principiilor prevăzute de art. 5 alin. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679. În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt: nume, prenume, funcție, adresa de e-mail, număr de telefon, semnătura, serie și număr CI și alte date cu caracter personal a căror prelucrare este necesară pentru executarea Contractului.

 

8.12. Părțile au obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Părțile trebuie să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, divulgării ilegale sau accesului neautorizat.


8.13. Fiecare Parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Încălcarea de către o Parte a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 și a normelor general obligatorii adoptate în legătura cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciată ca o încălcare solidară și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.

 

Art.9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

9.1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra produselor digitale și a serviciilor digitale, cursurilor, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de curs, în timpul procesului de formare sunt proprietatea sau se află în folosința Prestatorului și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

 

9.2. Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Beneficiar (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Prestatorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

 

9.3. Beneficiarii nu dobândesc vreun drept de proprietate intelectuală asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platforma Prestatorului, cu întregul conținut al acestora ori asupra materialelor video, webinarelor, materialelor de învățare, metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, temelor, conținutului ș.a.m.d. (denumite Materiale) puse la dispoziție de către Prestator sau cu care Beneficiarul a avut contact cu prilejul furnizării Produselor și Serviciilor digitale.

 

9.4. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Beneficiar exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor.

 

9.5. De asemenea, Beneficiarilor le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal.

 

9.6. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

Art.10.  CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

 

10.1. Beneficiarul garantează și răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurență cu activitatea Prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuși, angajați ori interpuși ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziția sa de către Prestator. 

 

10.2. În măsura în care această obligație este încălcată, Beneficiarul va fi ținut să acopere prejudiciul generat Prestatorului.   

 

Art.11.  ÎNCETAREA

 

11.1. În cazul Beneficiarilor – consumatori: contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

 1. Prin îndeplinirea obiectului Contractului;

 2. Prin acordul ambelor Părți;

 3. Prin încetarea de către Beneficiarul-consumator, în caz de intervenire a unui caz de nefurnizarea sau neconformitate, în condițiile reglementate de legislația aplicabilă în materia protecției consumatorilor

 4. Prin exercitarea de către Beneficiarul-consumator a dreptului de retragere în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

 5. Prin rezoluțiune de către oricare dintre părți, în caz de încălcare a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră rezoluționat, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate. 

 6. Celelalte situații prevăzute în prezentul Contract.

 

11.2. În cazul Beneficiarilor – comercianți: contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

 1. Prin îndeplinirea obiectului Contractului;

 2. Prin acordul ambelor Părți;

 3. Prin rezoluțiune de către oricare dintre părți, în caz de încălcare a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră rezoluționat, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate.

 4. Celelalte situații prevăzute în prezentul Contract.

 

11.3. În cazul neachitării în termen a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația furnizării Produselor digitale și a serviciilor digitale, care fac obiectul prezentului Contract.

 

11.4. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Beneficiarului.

 

11.5. În cazul încetării prezentului contract, independent de motive, Beneficiarul se abține de la utilizarea produsului sau serviciilor digitale și de a le pune la dispoziția terților, Prestatorul având dreptul de a opri accesul/dezactiva contul Beneficiarului la acestea.

 

Art.12. FORŢA MAJORĂ 

 

12.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege. 

 

12.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

 

12.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

 

Art.13.  ALTE CLAUZE

 

13.1. Beneficiarul nu va fi îndreptățit să cesioneze și/sau să transfere drepturile și/sau obligaţiile rezultând sau derivând din Contract către un terț fără consimțământul scris și prealabil al Prestatorului. 

 

13.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu conținutul digital și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului Contact revin exclusiv Prestatorului.

 

13.3 În cazul neachitării în mod integral și cu respectarea termenului de scadență a Produselor digitale și serviciilor digitale comandate, conform prevederilor contractuale, Prestatorul este absolvit de obligația furnizării conținutului digital și serviciilor digitale.

 

13.4. Întârzierea la plată, peste data scadentă, dă dreptul Prestatorului de a întrerupe accesul la serviciile digitale până la achitarea sumelor cuvenite, potrivit prevederilor contractuale. 

 

13.5. Prestatorul are dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea Serviciilor, ce fac obiectul prezentului Contract, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Prestatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Beneficiarului;

 2. Prestatorul are suspiciuni rezonabile că Produsele și Serviciile digitale vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului Contract ori a legislației incidente;

 3. Beneficiarul utilizează Site-ul și/sau Produsele și Serviciile digitale în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;

 4. Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;

 5. Beneficiarul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Prestatorului, a afiliaților săi ori a celorlalți Beneficiari;

 6. Beneficiarul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase;

 7. Beneficiarul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Produselor și Serviciilor digitale;

 8. Beneficiarul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi respectiv nelegitime ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului Contract, termenelor și condițiilor Site-ului, ale politicilor proprii unora dintre Produsele și Serviciile digitale sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Beneficiarului de către Prestator și/sau ale legislației în vigoare;

 9. Beneficiarul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că încălca) drepturile de proprietate intelectuală și / sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Prestatorului.

 

13.6. Dacă situațiile prevăzute mai sus constituie o încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Prestatorului, Prestatorul va avea dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor suferite, prezente sau viitoare.  

Art.14. LITIGII

 

14.1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

 

14.2. În cazul în care părțile nu reușesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de drept comun în cazul Beneficiarilor-consumatori și de către instanțele de judecată din Timișoara în cazul Beneficiarilor-comercianți. 

 

Art.15.  CLAUZE FINALE 

 

15.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termene şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract. 

 

15.2.  Clauzele prezentelor termene şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare. 

 

15.3. Prezentele termene şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române. 

 

15.4. Prezentele termene şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.  

 

15.5. În cazul oricărui conflict, inconsecvențe, neconcordanțe sau dispoziții derogatorii între prezentele Termene și Condiții și prevederile oricărui contract încheiat cu Beneficiarul respectivul contract va prevala.  

 

16.6. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termene și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termene și condiții”.  

 

 

ANEXA 1

 

Informații privind exercitarea dreptului de retragere. Politica de retragere aplicabilă pentru persoanele fizice – consumatori conform OUG 34/2014

 

Prezenta politică se aplică numai în situația Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori.

 

I. Dreptul de retragere – reguli de aplicare

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la data încheierii contractului, respectiv data confirmării de către Prestator a comenzii plasate de Beneficiar, pe platforma Prestatorului sau transmiterii contractului semnat de către Prestator.

 

Excepție – dreptul de retragere nu se aplică în următoarele situații:

 

Vă informăm că dreptul de retragere nu este aplicabil, printre altele, în oricare dintre următoarele situații: (i) după prestarea integrală a serviciilor sau (ii) pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă a început executarea contractului.

 

Astfel, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 

Cu privire la conținutul și serviciile digitale, obiect al contractului: odată cu începerea executării contractului dintre dumneavoastră și Prestator și anume odată cu activarea contului de utilizator al dumneavoastră în vederea accesării platformei de către dvs., veți pierde dreptul de retragere menționat mai sus, în condiţiile în care: ne-ați dat acordul prealabil expres pentru începerea prestării serviciilor digitale și ați confirmat că ați luat cunoştinţă de faptul că veți pierde dreptul de retragere în consecinţă. Astfel, după activarea contului dumneavoastră de utilizator în vederea accesării platformei nu mai aveți dreptul de retragere din contract, iar Prestatorul nu poate fi obligat la restituirea prețului.

 

II. Exercitarea dreptului de retragere

 

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, prin oricare dintre următoarele modalități:

a) Prin scrisoare transmisă prin poștă/curier catre: Business Growth Hub SRL, cu sediul în Romania, Str. 9 Mai, Nr.80, Bl. 80, Sc. B, Apt.21, Județ Bacău, având CUI: 48401660, Nr. de ordine la ORC: J04/1013/2023 si Identificator Unic la nivel European: (EUID): ROONRC.J4/1013/2023; prin reprezentant legal _Roxana Rusu_, cu funcția de ADMINISTRATOR

b) Prin e-mail, la adresa: roxana@bakingtobusiness.com

c) Pe site: puteţi completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru www.BakingToBusiness.com formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opțiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

Pentru exercitarea dreptului de retragere puteți folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie.

 

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Dacă Beneficiarul nu își exercită dreptul de retragere înăuntrul termenului prevăzut mai sus, este decăzut din acest drept și nu va avea dreptul de a pretinde rambursarea sumei achitate.

 

III. Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.

 

Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

 

 

ANEXA 2

 

Formular de retragere

Prezentul formular se completează, se semnează și se transmite către Prestator numai dacă doriți să vă retrageți din contract.

 

Către: Business Growth Hub SRL, Str. 9 Mai, Nr.80, Bl. 80, Sc. B, Apt.21, Județ Bacău, prin reprezentant legal _Roxana Rusu_, cu funcția de ADMINISTRATOR

 

Numele și prenumele dvs. ………………………………………………………………………………………………
(se va completa cu numele persoanei care exercită dreptul de retragere)

 

Adresa dvs. ………………………………………………………………………………………………
(se va completa adresa persoanei care exercită dreptul de retragere).

 

Adresa de e-mail: ………………………………………………………………………………………………
(dacă optați pentru transmiterea confirmării de primire a formularului de retragere prin e-mail)

 

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la furnizarea următoarelor servicii / produse:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(se va completa cu serviciile/produsele la care doriți să renunțați)

 

Comandate la data ………………………………………………………………………
(se va completa cu data plasării comenzii)

 

Solicit returnarea banilor (dacă este cazul) în contul ………………………………………….………………………………………………… deschis la …………………………………………………………………., titularul contului ……………………..

 

Semnătura consumatorului:________________________
(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

 

Data: ………………………………………

ANEXA 3 – Nota de informare GDPR

 

Stimate domnule/ Stimată doamnă

Subscrisa Business Growth Hub SRL, cu sediul în Romania, Str. 9 Mai, Nr.80, Bl. 80, Sc. B, Apt.21, Județ Bacău, având CUI: 48401660, Nr. de ordine la ORC: J04/1013/2023 si Identificator Unic la nivel European: (EUID): ROONRC.J4/1013/2023; prin reprezentant legal _Roxana Rusu_, cu funcția de ADMINISTRATOR, (denumită în continuare Societatea) vă înaintăm prezenta

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale

 

1. Date personale prelucrate:

 

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea fiind, în special, următoarele:

(i) date cu privire la persoana dumneavoastră (precum: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, cod numeric personal, serie, număr, etc.)

(ii) date de contact (ex.: număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu/reședință etc.) ;

(iii) alte date relevante în cadrul raportului contractual (date cu caracter personal în vederea executării contractului încheiat cu societatea);

(iv) datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință;

(v) semnătura;

(vi) imagini și înregistrări audio/video din cadrul cursului, ce face obiectul contractului încheiat cu Societatea;

(vii) date puse la dispoziție de către dumneavoastră prin poștă, telefon, e-mail sau mesaje în rețelele sociale;

(viii) datele de contact și istoricul mesajelor electronice din cadrul conversațiilor purtate cu Societatea;

(ix) date colectate din alte surse, în condițiile legii (spre exemplu, date colectate de către partenerii noștri din domeniul marketing, financiar, ș.a. cărora le-ați furnizat datele dumneavoastră și ați fost de acord ca acestea să fie transmise unor terțe persoane, în formă clară sau anonimizată).

2. Scopul prelucrării

 

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

(i) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului încheiat cu Societatea, inclusiv realizarea activităților efectuate de Societate în interesul dumneavoastră în virtutea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate;

(ii) Prezentarea produselor și serviciilor Societății;

(iii) Prelucrarea/înregistrarea solicitărilor efectuate de către dumneavoastră;

(iv) Recepționarea plății efectuate de către dumneavoastră, respectiv restituirea unor sume de bani, după caz;

(v) Comunicarea produselor și materialelor promoționale ale Societății;

(vi) Verificarea veridicității datelor furnizate și preîntâmpinarea unor eventuale fraude;

(vii) Efectuarea statisticii și a analizei (datele dumneavoastră, în acest caz, se prelucrează într-o modalitate anonimizată);

(viii) Perfecționarea produselor și serviciilor Societății pe care le utilizați, în vederea oferirii de produse și servicii personalizate și asigurării unor servicii de mai bună calitate din partea angajaților noștri;

(ix) Transmiterea de oferte publicitare prin telefon, prin intermediul materialelor tipărite sau online;

(x) Oferirea unui răspuns eficient și rapid la întrebările dumneavoastră și/sau pentru rezolvarea oricărei probleme în legătură cu utilizarea serviciilor Societății;

(xi) Primirea și/sau transmiterea corespondenței;

(xii) Informarea dumneavoastră și comunicarea cu dumneavoastră;

(xiii) Întocmirea documentelor financiar – contabile necesare potrivit legii;

(xiv) Arhivarea în condițiile legii;

(xv) Gestionarea și administrarea sistemului IT, platformei online și de prelucrare a informației, precum și mentenanța aplicațiilor și sistemelor IT utilizate de către Societate;

(xvi) Respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679, precum și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

3. Temeiul legal al prelucrării datelor

 

Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate, după caz, de:

(i) Art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – în baza consimțământului dumneavoastră, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(ii) Art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară pentru executarea Contractului încheiat cu Societatea sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea Contractului cu Societatea;

(iii) Art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine Societății;

(iv) Art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza, după caz, în temeiul:

(i) Art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – în baza consimțământului dumneavoastră, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

4. Persoane care vor avea acces la datele cu caracter personal

 

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Societatea ) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

Categorie de destinatari / Destinatari

Furnizori/prestatori în următoarele domenii: resurse umane, curierat/servicii poștale, contabilitate, transport curier, servicii manipulare, servicii juridice etc.

 

Companiilor din grupul Business Growth Hub SRL, aflate pe teritoriul României. Alte Entități: instituții bancare (în vederea realizării operațiunilor bancare), succesorilor (pentru continuarea furnizării serviciilor, în cazul în care Societatea este transmisă unei alte entități), ANAF, consultanți fiscali, juridici, experților contabili etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face în baza temeiurilor legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate atâta timp cât subzistă scopul prelucrării acestora.

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și Societate precum și, după caz, pe durată de 3 ani calendaristici ulterior furnizării produselor sau serviciilor digitale prevăzute în Contract, cu excepția altui termen indicat în contract sau prevăzut de lege. De asemenea, Societatea are obligația de a respecta termenele de a păstrare/arhivare/stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, potrivit prevederilor legale aplicabile

6. Drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare.

 

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 

Menționăm că intervenția asupra datelor, pe care ni le-ați furnizat, poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate. În acest caz Societatea este exonerată de răspundere.

 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să ne contactați direct la datele de contact menționate mai jos.

În cazul în care considerați că drepturile vă sunt încălcate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.

Date de contact:

Business Growth Hub SRL, cu sediul în Romania, Str. 9 Mai, Nr.80, Bl. 80, Sc. B, Apt.21, Județ Bacău,

CUI: 48401660,

Nr. de ordine la ORC: J04/1013/2023

Identificator Unic la nivel European: (EUID): ROONRC.J4/1013/2023;

reprezentant legal Roxana Rusu,

Telefon: +40771176774
E-mail: Roxana@BakingToBusiness.com

bottom of page